การประชุม ชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๙ แห่ง ได้ส่งตัวแทนสถานศึกษาละ ๔ ท่าน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และเจ้าของผลงาน จำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายรายละเอียดทั้งหมด โดยการประชุมครั้งนี้ี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแดง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี