บุคลากร

นายอาคม  ปาสีโล
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายพรศักดิ์ บุญพา

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้

วท.ม.ฟิสิกส์

นายนรา เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวสมัยพร-กำลังงาม.jpg

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฏ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวสมัยพร  กำลังงาม