ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้ะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกระดับของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเพิ่มสมรรถณะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะสูงสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างผลงาน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ จากการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล และบูรณาการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้อาชีวศึกษาสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (OVEC Show & Share) นั้น

          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนตัดสินของคณะกรรมการ และถือปฏิบัติในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด (ทั้ง 77 จังหวัด ระดับภาค (ทั้ง 5 ภาค) และระดับชาติ ประกอบด้วย 6 ประเภท ดังนี้

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่  >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์   >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม   >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร   >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)   >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์   >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

-> [ฉบับเต็ม] ประกาศ สอศ. เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

-> ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566