บุคลากร

               

 

 

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

       
 

     

นายพรศักดิ์ บุญพา

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

 

นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้

วท.ม.ฟิสิกส์

 

นายนรา เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

 

 

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวสมัยพร-กำลังงาม.jpg

   

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

 

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฏ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นางสาวสมัยพร  กำลังงาม